Strona główna » Spis treści

Spis treści

KOMENTARZ

1.  Wprowadzenie 

2.  Zakres kontroli zarządczej 

3.  Odpowiedzialność za wprowadzenie i realizację mechanizmów kontroli zarządczej 

4.  Standardy kontroli zarządczej 

5.  Kontrola zarządcza a audyt 


PROCEDURA


Procedura i dokumentacja funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole lub placówce oświatowej

1.  Środowisko wewnętrzne 

1.1.   Uwagi ogólne 

1.2.   Przestrzeganie wartości etycznych 

1.3.   Kompetencje zawodowe 

1.4.   Struktura organizacyjna 

1.5.   Delegowanie uprawnień 

2.  Cele i zarządzanie ryzykiem 

2.1.   Uwagi ogólne 

2.2.   Misja 

2.3.   Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 

2.4.   Identyfikacja ryzyka 

2.5.   Analiza ryzyka 

2.6.   Reakcja na ryzyko 

3.  Mechanizmy kontroli 

3.1.   Uwagi ogólne 

3.2.   Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej 

3.3.   Nadzór 

3.4.   Ciągłość działalności 

3.5.   Ochrona zasobów 

3.6.   Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych 

3.7.   Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych 

4.  Informacja i komunikacja 

4.1.   Uwagi ogólne 

4.2.   Bieżąca informacja 

4.3.   Komunikacja wewnętrzna 

4.4.   Komunikacja zewnętrzna 

5.  Monitorowanie i ocena 

5.1.   Uwagi ogólne 

5.2.   Monitorowanie systemu kontroli zarządczej 

5.3.   Samoocena 

5.4.   Audyt wewnętrzny 

5.5.   Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej 
WZORY DOKUMENTÓW


1.  Kodeks etyki pracowników 

2.  Ocena pracy pracowników 

3.  Plan szkoleń pracowników niepedagogicznych 

4.  Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze 

5.  Regulamin służby przygotowawczej 

6.  Opinia o osobie odbywającej służbę przygotowawczą.

Załącznik nr 1 do regulaminu służby przygotowawczej 

7.  Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.

Załącznik nr 2 do regulaminu służby przygotowawczej 

8.  Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień 

9.  Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości głównemu księgowemu publicznej szkoły podstawowej 

10.  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

11.  Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia 

12.  Plan realizacji celów szkoły 

13.  Arkusz identyfikacji ryzyka, prawdopodobieństwa jego wystąpienia, skutków oraz reakcji na ryzyko 

14.  Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej 

15.  Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji kontroli zarządczej w szkole podstawowej 

16.  Organizacja kontroli zarządczej w szkole podstawowej.

Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły podstawowej 

17.  Instrukcja inwentaryzacyjna 

18.  Harmonogram inwentaryzacji 

19.  Plan inwentaryzacji 

20.  Zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w urzędzie 

21.  Zarządzenie burmistrza miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

22.  Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych o zachowaniu tajemnicy 

23.  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

24.  Procedura przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych 

25.  Polityka rachunkowości 

26.  Instrukcja kancelaryjna 

27.  Jednolity rzeczowy wykaz akt 

28.  Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 

29.  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej